V. Nagy Fül Fesztivál
MU szinház-Budapest XI, Lágymányosi K.H., Kőrösi József u. 17.
információ: 4664 627
bigear@index.hu

5th Big Ear Festival
MU theater-Budapest XI, Lágymányosi K.H., Kőrösi József u. 17.

info: +36 1 4664 627
bigear@index.hu

independent music meeting
Budapest, 2002

In memoriam Peter Kowald

Program:

Október 3.

23,00 Alexander von Schlippenbach (D)

22,00 SCH Sarajevo (BH)

21,00 Joseph Frusciante No Exit (CH)

20,00 D.J. Hermit (CAN)

Október 4.

23,00 Coolhaven (NL)

22,00 Kreuzfeld-Jacobs Syndicate (H)

21,00 Lyana Flu Winks (NL)

20,00 S. Spier (NL)

Október 5.

23,00 Ted Milton (Blurt) & Sam Britton (Icarus) (GB) In Kharms Way zeneszínház/music theatre

22,00 Tudósok (H)

21,00 Gelée Royale (A)

20,00 Alice in Wonderband (SER)


Támogatónk:

Supported by the Departement of Culture of Geneva

MÚ Színház

TÕZSÉR ÉS MÁRIÁS SZOFTVERIRODA

 


Archív:
I. Nagy Fül Fesztivál '98
II. Nagy Fül Fesztivál '99
III. Nagy Fül Fesztivál 2000
IV. Nagy Fül Fesztivál 2001

 

Alexander von Schlippenbach (D)
a zongora agya és mágiája/ the brain and magic of piano

Schlippbach zenei alkatában a John Cage-i bölcs kimértség, játékosság, és lírai távolságtartás ötvöződik a Archie Shepp iskolához tartozó fúvósok legforróbb improvizátori lendületével és harsány sikolyaival, mellyel a mai napig a világ újzenénéjek egyik legizgalmasabb zenészévé és zeneszerzőjévé nőtte ki magát.

In Schlippenbach’s music art we can trace the blending of John Cage’s wise reservedness, a playful and lyric attitude from distance with the hottest and loudest screams of the reed-players coming from the Archie Shepp school. Through his both outstanding composing and impovising he became one of the leading authors and performers of new music in the world.


SCH Sarajevo (BH)
az áldozatok zenéje/ the music of victims

Az SCH az az alkotói csoport, amely a 80-s évek végétõl a mai napig Szarajevóban dolgozik, s teljes tevékenységét a háborús katasztrófák és genocídium alkotói feldolgozásának szenteli. Zenéje és az azzal párhuzamosan vetített videói az apokalipszis emberi megélésérõl és a humánumnak a terror fölé emelkedésérõl szól.

The SCH art-group, which has been working in Sarajevo since the late 80’s till nowadays has dedicated all its work to the artistic transposition of war catastrophies and genocide. Their music with their paralelly screened videos tell the human experience of the apocalipse and the human overcoming of it above the reality of horror and terror.


Joseph Frusciante No Exit (CH)
hangvadászat/sound hunting

Egy Genfben élô olasz. A zene számára a pillanat esszenciája, a közös most értelme és üzenete. A fesztiválon se fog egyebet tenni, mint a közönség szellemébôl, mint kútból kiemelni vödrében a hangot, s visszaadnia azt. Nekünk. Nagy örömünkre egy csodálatosan lágy, lírai és eksztatikus hangversben. Szaxofonjaival, saját készítésû hangszereivel.

An Italian living in Geneva. For him, music is the essence of the collective moment, it is its sense and message. He will do nothing but the same on the festival: lift his bucket full from the well of the audience's spirit and give it back in the form of sound. To us. To our great joy with a uniquely fine, lyric and extatic poem of sound.By his saxophones and self-made instruments.


DJ Hermit (CAN)
hangmágia/sound-magic

Dj Hermit egy világ-nomád, akinek életformája az állandó helyváltoztatás Montrealtól Isztambulig, mely vándorlás során az életébe bejátszó, jelentéssel bíró tárgyakat gyûjti, szólaltatja meg kortárs sámánként. S a tárgyak a varázslatra, fohászra, fenyegetésre megszólalnak, s kihozzák zárt testükbôl a lényegit, a bezárt hangot, egyszer, csak most, és soha többé, mert az út viszi a sámánt tovább, aki új tárgyakat fog máshol és máskor éneklésre bírni.

Dj Hermit is a world-nomad whose life-style involves the all-the-time moving from Montreal to Istanbul, during which he collects the objects with meaning and role for his personal voyage and he makes them sound as a contemporary shaman. And the objects sound due to his magic, prayer or threatening, and they sound their immanent, essential voice for this very occasion, for the nomad will travel on, and will sound other things in other places in other time.


Coolhaven (NL)
erotopraktiker tánc-szimfónia/erotopractique sound-symphony

A hollandiai ôsi vikingek között csak egyetlen egy olyan volt, aki fázott. Vagy csak ô vallotta be ezt. S el is bújt a futött sufnik egyikébe, s hangszereket készített, tákolt, barkácsolt egész nap. A legjobb hangszer, melyet készített, egy kétszarvú éneklô-berregô harci sisak lett. A falu lakóinak megtetszett e hangszer, s azóta mindenki a furcsa zene hallatán felüvölti a nagy feltaláló nevét: Coolhaven!

Among tha ancient vikings there was only one, who was cold. At least only he admitted being so. And so he hid in shed making strange instruments of things he found around all day. The best one he made, was a two-horned singing-whirling fighter-helmet. The people of the village liked it, and since then whenever they hear the strange music, they shout the name of its great inventor: Coolhaven!


Kreuzfeld-Jacobs Syndicate (H)
kollektív hangöröm/collective sound-joy

A betegség okozta belsô remegés és a brazíliai kávé illatának keveredése egy olyan végtelenített szabad lüktetésben, amely a test és lélek belsô tereit új spiritusszal tölti fel úgy zenésznél, mint hallgatónál. A Nagy Szabad Szakszervezet zenészei a szabadság szárnyán repülve osztanak pöttyöket, vonalakat, új tereket és új idôket, cápák szállnak, bumeráng és hegyi gyopár vezet a szép transzállapota felé.

The noble blending of the illness-caused shivering and the aroma of Brazilian coffee in such an endless free pulsation that fills up the inner parts of the body and soul with new spirit for both the musicians and the audience. The Musicians of the Great Free Syndicflying on the wings of freedom put spots, lines, new places, new times round, sharks fly and boumerangs, edelweiss show the way towards the state of trans and beauty.


Lianna Flu Winks (NL)
a szôrös szemgolyó tánczenéje/the dance-music of a furry eyeball

Lianna, Svejk egykori barátnôje és nagy tisztelôje már kétszáz-negyvennyolc éve él Hollandiában és a szôrös szemgolyók elôállításával és értékesítésével foglalkozik falusi vásárokon. Amióta termékéhez egy-egy pár ingyenes tánc-strandpapucsot ad, azóta már Új-Zélandból is érkezett megrendelés. Azóta is boldogan táncol a kis üzem valamennyi tagja, Svejk pólókat viselve.

Lianna, former girlfriend and admiror of Svejk has lived in Holland for two hundred and fourty-eight years now and is earning her living on the production and sale of furry eyeballs on village fairs. Since she started giving an extra free pair of dancing beach-slippers with her product the sale has rosen and orders even from New-Zealand have arrived. So the whole company is dancing happily wearing Svejk T-shirts.


S. Spier (NL)
anatómiai kozmetika/anatomic cosmetics

S. Spier, mármint a XXIV századi Shakespeare betéved egy anatómia órára, és miután összeveszik az ott ülésezô technokrata csapattal, azok feldobják a boncasztalra, és érdeklôdve szétszerelik. A mulatság végén muzsikálni kezdenek üveg-túbákon, papírszaxofonokon, házmestersapkákon és miegyebeken, s megszólal, az anatómiai kozmetika szimfóniája.


S. Spier, it is the Shakespear of the XXIV century drops in by accident to a class of anatomy where technocrats are having a session, who tie him to their table and start deconstructing him, after which they play music on glass-tubas, paper-saxophones, housmater-caps and whatever else, and the Symphony of Anatomic Cosmetics starts sounding.


Blurt színház: Ted Milton (Blurt) and Sam Britton (Icarus) (GB)
halál-tánc bábjáték/dance macabre puppet-show

A Blurt hôse, Ted Milton bábjátékosként kezdte. Figurái Beckett, Ionesco és az Egyszerû Általános Emberi Horror voltak. Azután jött a Blurt, a mágikus punk, a végtelenített orgazmus hivatalnoki himnuszaival. Most újra bábszínház, Danil Harms, az orosz avangárd Örkényének szövegeivel, az Icarus zenéjével, a szaxofonok sikolyaival, a Kellemes Halál Színházában.

Blurt's heroe, Ted Milton started off with puppet-shows. His figures were Beckett, Ioesco and the Simple general Human Horror. Then Blurt followed, the magic punk with the hymns of infinite orgasms for clerks. Now puppet-show again, with the texts by Daniil Kharms, the greatest catastrophy-humourist-dadaist of the Russian Avantgarde with the music of Icarus, the screams of saxophone, in the Theatre of Joyful Death.


Tudósok (H)
tudattánc akció/concsience-dance action

A bevásárlóközpontok pszichiátriai lidérc-nyomása és a közhangulat öngerjesztô globál-depressziója ellen fellépô önkéntes szakszervezet, a Tudósok az a para-normális forradalmi egység, amely küzd a szóért és a hangért a lelkileg kivégzett világ végén. Az ô csengô-bongó muzsikájuk az utolsó ajándék a harakirizô emberiség meta-tudatának kapujában a halál elôtt.

The voluntary syndicate fighting against the shopping-malls psichiatric nightmare-pressures and the self-developing global-depression, Tudósok is a para-normal revolutionary unit, which fights for the word and the sound at the edge of the spiritually executed world.Their shining music is the last present in the gate of human meta-conscience before death arrives.


Gelée Royale (A)
költôi alvilág/poetic underworld

Dal van. Belülrôl. Szomorú. Dobok, gitárok, olyan szomorúak, hogy már kellemesek, annyira emberiek, hogy ránk rúgják az ajtót. Ian Curtis kacaja, a Joy Division élvezete, az utolsó hajó legénysége, az utolsó bisztró dalai a nulladik peronnál, az utasellátó zenéje, Dj Psycho és Dj Angyal egy kupéban.

A song. Coming from inside. Sad. Drums, guitars, as sad, as pleasant they come, so human, that they break doors open on us. The laughter of Ian Curtis, the joy of Joy Division, the crew of the last ship, the last songs of a buffet at platform number zero, the music of the passenger-service, Dj Psycho and Dj Angel in the same coach.


Alice in Wonderband (SER)
családi zene-bomba/family music-bomb

A jugoszláviai NATO-bombázás alatt a vezetô újvidéki újzenei formáció, a Silentio felbomlott, s ki-ki pincében, óvóhelyen vagy félreesô nyaralóban vészelte át a zord idôket. Két fiatal együtt töltötte ezt az idôt, majd gyermekeik születtek, s új barátaik. Belôlük lett az új együttes, mely megtalálta a Csodaországot, a zenéjét a horror pusztájában: egy család szól zenéjével a háborúk ellen.

During the NATO-bombings on Yugoslavia the leading Novi Sad new music group Silentio broke up and its members took refuge in cellars, bunkers, resort cottages waiting for the bad times to pass.Two young spent their time together, and then they had children and new friends. This way the new group formed, that found Wonderland, the desert of music in the vastness of horror: a family speaks against the wars through music.


 

ghjhgj

gdfgdfg